Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja „Kwitnąca Polska”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167) oraz postanowień niniejszego Statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Michała Demydę, zwanego dalej Fundatorem, aktem fundacyjnym sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusza Bożenę Nowińską w kancelarii notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Hubskiej 52/9, w dniu 15.07.2021 r. za nr Rep. A 5981/2021.


§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. rodziny i polityki społecznej.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.


Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

1. Celem Fundacji jest działalność:

a. mająca na celu niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

b. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

c. na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

d. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

e. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

f. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

g. charytatywna;

h. promocji i organizacji wolontariatu;

i. wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

j. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

k. wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711).


2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. wsparcie materialne i finansowe oraz społeczne;

b. organizacja wydarzeń promujących inicjatywy charytatywne;

c. organizacja szkoleń i promocja nowych technologii;

d. marketing dotyczący szerzenia idei wolontariatu;

e. organizacja kampanii społecznych;

f. działania aktywizacyjne m.in. szkolenia, warsztaty, mentoring i coaching zawodowy;

g. promocja innowacyjnych metod leczenia.


3. Fundacja realizuje swoje cele przez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego w zakresie wymienionym w paragrafie § 5 ust. 2. Szczegółowy zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego Zarząd wskaże w uchwale.


Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 6

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.


§ 7

1. Przychody Fundacji pochodzą z:

a. darowizn, spadków, zapisów;

b. dotacji i subwencji od osób prawnych;

c. zbiórek publicznych;

d. majątku fundacji;

e. odsetek i lokat bankowych;

f. działalności odpłatnej pożytku publicznego.

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 8

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.


Zarząd Fundacji

§ 9

1. Zarząd składa się z 1 do 4 osób, w tym Prezesa oraz wiceprezesa lub wiceprezesów w przypadku zarządu co najmniej dwuosobowego, powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję.

2. Funkcję członka oraz Prezesa Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Fundator decyduje o nadaniu funkcji w zarządzie.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,

b. utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu,

d. odwołania przez Fundatora.

5. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Fundatora przed upływem kadencji, w przypadku, gdy ten:

a. nienależycie wypełnia funkcje członka Zarządu Fundacji,

b. nienależycie zarządza majątkiem Fundacji,

c. nie wykazuje się aktywnością w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji,

d. narusza postanowienia statutu Fundacji,

e. został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.§ 10

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.


2. Do kompetencji Zarządu i jego członków należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b. realizacja celów statutowych,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g. podejmowanie uchwał o zmianie statutu Fundacji,

h. sporządzanie i przedstawianie sprawującemu nadzór ministrowi sprawozdań z działalności Fundacji,

i. podejmowanie uchwały w sprawie połączenia lub likwidacji Fundacji.


3. Prezes Zarządu i Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie.

§ 11

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną lub wiadomością SMS, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.


Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 12

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

2. W umowach, w których stroną jest członek zarządu Fundacji, Fundację reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 13

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 14

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 15

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw rodziny i polityki społecznej

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

5. Po śmierci fundatora jego kompetencje będzie wykonywał Zarząd Fundacji.

Jak możesz wspierać Fundację „Kwitnąca Polska”?

Na co przeznaczymy wpłacane środki?

  • wsparcie materialne i finansowe oraz społeczne;
  • organizacja wydarzeń promujących inicjatywy charytatywne;
  • organizacja szkoleń i promocja nowych technologii;
  • marketing dotyczący szerzenia idei wolontariatu;
  • organizacja kampanii społecznych;
  • działania aktywizacyjne m.in. szkolenia, warsztaty, mentoring i coaching zawodowy;
  • promocja innowacyjnych metod leczenia.

Sledź nas na portalach

społecznościowych

Systematycznie publikujemy ciekawe artykuły oraz szczegóły naszych działań.

Zapisz się do naszego newslettera, żeby dostawać najnowsze informacje o naszych inicjatywach i projektach.

Rejestracja oznacza zapoznanie się oraz zaakceptowanie Polityki Prywatności.

Copyright © 2021-2024 Fundacja „Kwitnąca Polska”

ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, KRS 0000917381 REGON 389763268

Tel: 71 7000 345 Email: biuro@kwitnacapolska.pl

MAPA STRONY

Laoret vulput venena vertis platea dolors lectus tempor intege proina ipsume sagitt lacusa portti evenie minim semper.

Maria Garcia

OptimizePress

Vertis vulput sagitt lacusa minim platea ipsume tempor portti dolors proina laoret semper evenie lectus venena intege.

Sandra Evans

OptimizePress

Platea venena tempor vulput proina vertis semper dolors laoret intege lectus sagitt ipsume portti evenie lacusa minim.

Betty Carter

OptimizePress

Poczekaj...
Możesz nas wspierać bezpłatnie!

Według statystyk ponad 95% odwiedzających stronę internetową już do niej nie wraca.

Dlatego wykorzystaj tę okazję i dołącz do osób, które bezpłatnie wspierają Fundacja „Kwitnąca Polska” przy okazji zakupów online.

Czy możemy na Ciebie liczyć?

Close